๑. ปิดรับแจ้งความประสงค์ขอแก้ไขชื่อ ในบัญชีผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ ๓  มกราคม  ๒๕๖๒  เวลา ๑๗.๐๐ น.
    โดยผู้มีสิทธิ์ที่จะแจ้งขอแก้ไขชื่อ หลังจากที่สมาคมปิดประกาศรายชื่อ  และเลขที่สมาชิกของผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว  มีรายละเอียดดังนี้ คือ

    ๑.๑  เมื่อตรวจพบว่า ไม่ปรากฏรายชื่อของท่านในบัญชีประกาศรายชื่อ โดยที่ท่านต้องเป็นสมาชิกของ  ส.มก. ก่อนวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  
    ๑.๒  เมื่อตรวจพบว่า รายชื่อของท่านที่ปรากฏอยู่ในบัญชีประกาศรายชื่อสมาคมฯ ไม่ตรงกับชื่อ – นามสกุลปัจจุบัน  เนื่องจากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล

ทั้งนี้  ให้ส่งรายละเอียดเอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อ - นามสกุล มาที่สมาคมตามช่องทาง   ต่อไปนี้

๑.  ทางโทรสารหมายเลข  ๐๒-๙๔๐-๕๙๒๖
๒.  ทางอี - เมล  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
๓.  ทางจดหมาย  ส่งที่สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๕๐  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  ๑๐๙๐๐

ตรวจสอบรายชื่อ

C M Y
D N
F O
G S
H V  
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top