โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

ดร.วิฑูรย์  สิมะโชคดี  นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้กล่าวให้ข้อคิดกับว่าที่บัณฑิตใหม่ในโครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนิสิตชั้นปีสุดท้ายที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา  เพื่อให้นิสิตได้รับแนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติที่ดีก่อนออกไปสู่สังคมภายนอก  เมื่อวันศุกร์ที่  21  เมษายน  2558  ณ  อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top