เชื่อมความสัมพันธ์เครือข่าย ส.มก.


ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมกับ ผศ.บังเอิญ โอวาท นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคตะวันออก และประธานชมรมนิสิตเก่า มก. ของทุกจังหวัดในเขตภาคตะวันออก เพื่อแนะนำคณะกรรมการ ส.มก. ส่วนกลาง และชี้แจงนโยบายหลักสำคัญในการดำเนินงานของ ส.มก. ดังนี้
1. การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของ ส.มก. เพื่อให้นิสิตเก่า
จำนวน 200,000 คน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
เพื่อทำให้ ส.มก. เป็นของนิสิตเก่าอย่างแท้จริง
โดยการรวมกลุ่มสมาชิกในแต่ละภูมิภาค
2. ดำเนินการให้ ส.มก. เป็นกำลังสำคัญของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกวิทยาเขต ในด้าน
กิจกรรมต่างๆ
3. ดำเนินการด้านระดมบุคคลที่เป็นนิสิตเก่า ที่ประสบ
ความสำเร็จ หรือทำชื่อเสียงให้กับ มก. โดยจัดทำ
บัญชีรายชื่อเพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณ
4. ดำเนินการให้ ส.มก. เป็นศูนย์กลางในการสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่ด้านการเกษตร
5. ดำเนินการให้ ส.มก. เป็นสถาบันที่ดำเนินงานรับใช้
สังคมอย่างแท้จริง
โดยมี รศ.ดร.ก่อโชต จันทวรางกูล รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา มก. พร้อมด้วยนายกสมาคมนิสิตเก่า มก. ภาคตะวันออก ให้การต้อนรับเมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 9301 อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top