มอบเงินช่วยเหลือของกองทุนนิสิ
ตเก่า มก.

นายวินิจ วิริยาสิตาภรณ์ เลขาธิการสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้แทนสมาคมฯ มอบเงินช่วยเหลือของกองทุนนิสิตเก่า มก. ให้กับ นายสุวสันต์ กิตติศุภกร (วิสันต์ กิตติศุภกร) นิสิตเก่า มก. รุ่นที่ 42 โดยมีนางพรวลี สมใจประสงค์ ภรรยา เป็นผู้แทนในการรับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ อาคาร ส.มก.


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top