งานสัมมนาเห็ดเป็นยา

สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูประถัมภ์
การสัมมนาประจำเดือน  สิงหาคม 2560
เรื่อง  "เห็ดเป็นยา  จริงเหรอ?"
วันอาทิตย์ที่  20  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  เวลา  08.30 - 16.30  น.
ณ ห้องนนทรี  ชั้น  1   อาคารสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
50  ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

08.30  น. - 09.00  น    ลงทะเบียน

09.00  น. - 09.10  น.    พิธีเปิดการสัมมนาโดย  ดร.วิฑูรย์  สิมะโชคดี  นายกสมาคมนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

09.10  น. - 09.40  น.    ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดในเมืองไทย โดย  ผศ.ดร.อุทัยวรรณ  แสงวณิช

09.40  น. - 10.00  น.    รับประทานอาหารว่าง

10.00  น. - 10.45  น.    เห็ดเป็นยาโดย  ดร.อานนท์  เอื้อตระกูล

10.45  น. - 11.30  น.     การใช้เห็ดควบคู่กับการแพทย์ปัจจุบันโดย  นายแพทย์วิชัย  ชัยจิตวณิชกุล

11.30  น. - 12.00  น.     เห็ดไมตาเกะในญี่ปุ่นโดย  คุณสุวัฒน์  อรรถตราสิงห์

12.00  น. - 13.00  น.    พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00  น. - 16.30  น.    การสาธิตวิธีการเพาะเห็ดเป็นยาเช่น  เห็ดถั่งเช่า  เห็ดเยื่อไผ่  ,การทำอาหารจากเห็ดโดย  Celebrity  Chef  "ไวภพ  ปึง"


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top