เห็ดเป็นยา จริงเหรอ?

      สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานสัมมนฺา เรื่อง “เห็ดเป็นยา จริงเหรอ?” โดยมี ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี นายกสมาคมนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวเปิดงาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ ซึ่งมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับเห็ดประกอบด้วย นพ.วิชัย ชัยจิตวณิชกุล แพทย์ผู้ใช้เห็ดเป็นยาร่วมกับการแพทย์ แผนปัจจุบัน ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดฯ และเปิดอบรม เห็ดเป็นยา ผศ.ดร.อุทัยวรรณ แสงวณิช ผู้ทำงานกับเห็ดมาตลอดชีวิตการทำงาน และคุณสุวัฒน์ อรรถตราสิงห์ นิสิตเก่าอีกท่านหนึ่งที่เป็นผู้ผลิตเห็ดด้วยเทคนิคอันทันสมัย ในการสัมมนาครั้งนี้ได้จัดให้มีการสาธิตการผลิตเห็ด เช่น การเพาะเห็ดถั่งเช่า เห็ดเยื่อไผ่ วิธีการนำเห็ดไปใช้เพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์จากประสบการณ์และความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาทุกประการ อันเป็นความภูมิใจของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ ที่ต้องการสนับสนุนผลักดันให้นิสิตเก่า คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์แต่ละด้านมาเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดและขยายโอกาสทางอาชีพสู่สังคมไทยในอนาคต

ภาพกิจกรรม


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top