มอบเงินช่วยเหลือของกองทุนนิสิตเก่า มก.

 นายวินิจ  วิริยาสิตาภรณ์  เลขาธิการสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นผู้แทนสมาคมฯ  มอบเงินช่วยเหลือของกองทุนนิสิตเก่า มก. ให้กับ นางจิรา  ณ  หนองคาย  นิสิตเก่า มก. รุ่นที่ 27  เนื่องจากบ้านถูกไฟไหม้  เมื่อวันอังคารที่  29  สิงหาคม  2560  ณ  อาคาร ส.มก.


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top