มอบเงินช่วยเหลือนิสิต มก.ฉกส. ที่ประสบภัยน้ำท่วม ที่จังหวัดสกลนคร

 สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี นายกสมาคม  นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  มอบเงินช่วยเหลือนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่ประสบภัยน้ำท่วม ที่จังหวัดสกลนคร เป็นจำนวนเงิน 307,089.- บาท  ซึ่งได้รับการบริจาค จากนิสิตเก่า มก. รุ่นต่างๆ และเครือข่ายนิสิตเก่ามก.    โดยมี  ศ.ดร.วิไลศักดิ์   กิ่งคำ  รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร เป็นผู้รับมอบ   เมื่อวันจันทร์ที่ 28  สิงหาคม 2560   ณ อาคารสารนิเทศ  50 ปี


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top