ประชุมและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะกรรมการบริหาร ส.มก. เข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อหารือศึกษาดูงาน  และเชื่อมความสัมพันธ์เครือข่ายด้านกีฬาโดยร่วมกิจกรรมการตรวจสุขภาพ  ด้วยการวัดไขมันและทดสอบสมรรถภาพ กับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสนโดยมีรศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณรักษาการรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน   ผศ.ดร.สิริพร  ศศิมณฑลกุลคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  และคณะผู้บริหารฯ  ให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธที่  13  กันยายน  2560   ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top