มอบเงินช่วยเหลือนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายเชิดศักดิ์ วงษ์กมลชุณห์ ประธานคณะทำงานกลั่นกรองพิจารณาให้ความช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวสมาชิกนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ประสบความเดือดร้อน และคณะทำงานฯ เป็นผู้แทนสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินช่วยเหลือ ให้กับ นายวิชัญ ภูพานทอง นิสิตเก่า มก. รุ่นที่ 30 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ อาคาร ส.มก.


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top