ร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ดร.วิฑูรย์  สิมะโชคดี  นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคม  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประจำปี  2560  ไปถวายพระสงฆ์ซึ่งจำพรรษาถ้วนไตรมาส  เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและจรรโลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาในกฐินกาล  เมื่อวันศุกร์ที่  20  ตุลาคม  2560  ณ  วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top