โครงการ เกษตรศาสตร์รวมใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อหลวง

 ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวในพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ที่ทำสำเร็จแล้วในรอบที่ 1   จำนวน 80,000  ดอก ในโครงการ "เกษตรศาสตร์รวมใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อหลวง" ให้กับ ผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  นางสาวดุษฎี  สรวงขันธ์  รักษาการผู้อำนวยการกองส่งเสริมอาชีพ  สำนักพัฒนาสังคม  สำหรับจำนวนที่เหลืออีก 20,000 ดอก จะส่งมอบให้ในภายหลัง  ทั้งนี้โครงการนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากท่านนายกสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่านอธิการบดี คณบดี และอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกท่าน รวมทั้งนิสิตเก่า  นิสิตปัจจุบัน จิตอาสา   และประชาชนทั่วไปทุกท่าน  ที่ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์อย่างทุ่มเทตลอดมา  โดยได้รับเกียรติจาก นสพ.ยุคล  ลิ้มแหลมทอง อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมในพิธีส่งมอบดังกล่าว    เมื่อวันพฤหัสบดีที่  31 สิงหาคม  2560  เวลา  13.30 น.   ณ ห้องนนทรี ชั้น 1 อาคาร ส.มก.

ภาพกิจกรรม


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top