สัมมนา กายแข็ง แรงดี สู่ชีวี 4.0

 สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  จัดงานสัมมนา "กายแข็ง  แรงดี  สู่ชีวี 4.0"  โดยได้รับเกียรติจาก  ผศ.ดร.สิริพร  ศศิมณฑลกุล  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มก.  กำแพงแสน  และอาจารย์สง่า  ดามาพงษ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ  เป็นวิทยากรหลักในการบรรยาย   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26  พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา   ณ ห้องนนทรี อาคาร ส.มก.

ภาพกิจกรรม


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top