291160 1สัมมนา กายแข็ง แรงดี สู่ชีวี 4.0

 สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  จัดงานสัมมนา "กายแข็ง  แรงดี  สู่ชีวี 4.0"  โดยได้รับเกียรติจาก  ผศ.ดร.สิริพร  ศศิมณฑลกุล  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  มก.  กำแพงแสน  และอาจารย์สง่า  ดามาพงษ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ  เป็นวิทยากรหลักในการบรรยาย   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26  พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา   ณ ห้องนนทรี อาคาร ส.มก.

ภาพกิจกรรม
ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย-60-89-ที่บางเขน


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top