การตัดสินรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11

 ดร.วิฑูรย์  สิมะโชคดี  นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน(องค์กรมหาชน)  เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพในการทำงาน และการขับเคลื่อนสู่วัฒนธรรมคุณภาพที่ดีร่วมกันของมหาวิทยาลัยและนำไปสู่การพัฒนาสถาบันการเรียนรู้  โดยการขยายผลสู่การปฏิบัติงานจริงที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม  ในวันศุกร์ที่  1 ธันวาคม  2560  ณ ห้องสุธรรมอารีกุล  อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ภาพกิจกรรม


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top