KU Start up

สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดการสัมมนา   KU Start up Talk  "เปิดโลก  เปิดประสบการณ์   Start up"  โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.วิฑูรย์  สิมะโชคดี  นายกสมาคมฯ    กล่าวขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่  8 กุมภาพันธ์  2561 เวลา  9.00-15.00 น.    ณ  สำนักบริการคอมพิวเตอร์ชั้น3  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top