KU Start upครั้งที่ 2

 ดร.วิฑูรย์  สิมะโชคดี นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมงาน KU Start up Talk #2 โดยดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ให้เกียรติกล่าวเปิดงานฯ ในวันพุธที่ 7มีนาคม 2561 เวลา 09.00-15.00น. ณ ห้องประชุม 306 ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.

  
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top