นายกสมาคมฯ วาระปี 2560- 2562

ตามที่สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีการเลือกตั้ง นายกสมาคมฯ วาระปี 2560- 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้สมัครหมายเลข 2 คือ ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ได้รับการเลือกตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามวาระดังกล่าว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 5 กุมภาพันธ์ 2560


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top