ครบรอบอายุวัฒนมงคล  99  ปี  ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ณ  นคร  

     นายวิเชียร ไชยประดิษฐกุล ผู้เเทนนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เเละคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ   ร่วมงาน  99  ปี  ศาสตราจารย์  ดร.ประเสริฐ  ณ  นคร  เนื่องในปี  พ.ศ. 2561  เป็นโอกาสครบรอบอายุวัฒนมงคล  99  ปี  ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ณ  นคร  อดีตผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บูรพาจารย์ผู้ปรีชาสามารถในสหวิทยาการ  ทั้งด้านพันธุศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ  ประวัติศาสตร์ไทย  ภาษาไทย  จารึก  ศิลปะวรรณคดี และวัฒนธรรม  ผู้ประสาทวิชาแก่นิสิตและให้ความสำคัญต่อกิจกรรมต่างของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อยมาจากอดีตรวมปัจจุบัน   ในวันพุธที่ 21  มีนาคม  พ.ศ. 2561  เวลา  09.00-13.00 น.  ณ  อาคารจักรพันธ์ศิริ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top