นวัตกรรมการยืดอายุผลไม้เพื่อการส่งออก

สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดสัมมนาเรื่อง “นวัตกรรมการยืดอายุผลไม้เพื่อการส่งออก” โดย ศ.ดร.จริงแท้ ศิริพานิช ดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล และ ดร.อภิตา บุญศิริ เพื่อนำนวัตกรรมที่ได้จากงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้จริงและเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงผลงานวิจัยทางวิชาการต่างๆได้ เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องพิรุณ ชั้น 2 อาคาร ส.มก.


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top