กล่าวให้ข้อคิดสำหรับว่าที่บัณฑิตใหม่

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กล่าวให้ข้อคิดสำหรับว่าที่บัณฑิตใหม่ ในโครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนิสิตชั้นปีสุดท้ายที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำให้กับสังคม พัฒนาความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย รวมทั้งสร้างความรู้สึกประทับใจให้นิสิตเกิดความรักความผูกพันต่อสถาบันการศึกษาก่อนที่จะก้าวไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคม ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top