1
โครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติ ​

สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกรมปศุสัตว์  และสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติ  ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข – แมว  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  ที่ทรงห่วงใยชีวิตทั้งคนและสัตว์ และมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย  พร้อมกันนี้  ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์  โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.จรัลธาดา  กรรณสูต  องคมนตรี  เป็นประธานในพิธีเปิด  ในวันจันทร์ที่  ๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ณ    สโมสร  สำนักงานชลประทานที่  ๑๑  กรมชลประทาน  ปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

ภาพทั้งหมด


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top