เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย ฯ

ภาพกิจกรรม

สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการสัมมนาเรื่อง
“เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย จุดเปลี่ยนสู่โอกาสของเกษตรไทย จริงหรือ” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน2561 ณ ห้องนนทรี ชั้น 1 อาคารสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ บางเขน โดย คุณชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้เกียรติมาปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อน กับโอกาสทางตลาดของเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย” จากนั้น ต่อด้วยการเสวนาเรื่อง “เกษตรอินทรีย์ & เกษตรปลอดภัย ก้าวอย่างไรไปให้ถึง” จากหน่วยงานภาครัฐและกูรูผู้รู้ทางด้านเกษตรอินทรีย์และ เกษตรปลอดภัย
นำโดยคุณบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ คุณพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขำ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข และ ดร.อดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ อดีตอธิบดีกรมวิชาการเกษตร โดยมี รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

สำหรับในช่วงบ่าย ส.มก.ได้เชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ มาร่วมกันเสวนาแสดง
ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถึง “ร่วมกันคิด พิชิตโอกาสเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย”ประกอบด้วยคุณวัลลภ พิชญ์พงศา เลขาธิการสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ (TOTA) คุณลักขณา นะวิโรจน์
รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด และบริษัท สยามพารากอน จำกัด คุณเพชรดา อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ผู้ประสานงานผักอินทรีย์มูลนิธิโครงการหลวงคุณภัททดา สามัคคี กรรมการผู้จัดการบริษัท PDI Trading Co., Ltd. และคุณธนิดา ขุนนากรรมการผู้จัดการบริษัท คลีนฟาร์ม จำกัด โดยมี ดร.ประมุข เพ็ญสุต เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

ซึ่งถือเป็นนโยบายของ ส.มก. ที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่จะขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ และเกษตรปลอดภัยของประเทศโดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบสถานะศักยภาพ และโอกาสของเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย รวมถึงทิศทางในการขับเคลื่อนของภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้และมีความเข้าใจถึงการผลิตให้ถูกต้อง ตามข้อกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรของไทยและต่างประเทศเพื่อสร้างความพร้อมในการปรับปรุง และพัฒนาตนเองให้เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยมีขีดความสามารถ ในแข่งขันในเวทีโลกได้ในอนาคต


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top