มอบเงินช่วยเหลือ


นายเชิดศักดิ์ วงษ์กมลชุณห์ ผู้แทนประธานคณะกรรมการดำเนินกองทุนนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะกรรมการกองทุนฯ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 20,000 บาท จากกองทุนนิสิตเก่า มก. ให้กับนายมนู วรศักดิ์ นิสิตเก่า มก.รุ่นที่ 29 ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top