สวัสดีปีใหม่อธิบดีกรมทางหลวง


นายวินิจ  วิริยาสิตาภรณ์  เลขาธิการสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่  แด่นายอานนท์  เหลืองบริบูรณ์  อธิบดีกรมทางหลวง  ในวันพุธที่ 2  มกราคม  2562  ณ ห้องอธิบดีกรมทางหลวง


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top