การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก


การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องนนทรี ชั้น ๑ อาคาร ส.มก. ซึ่งผู้สมัครมี ๒ ราย ได้แก่ หมายเลข ๑. นายศุภชัย พันธุกานนท์ นิสิตเก่า มก.รุ่นที่ ๓๒ หมายเลข ๒. นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง นิสิตเก่า มก.รุ่นที่ ๓๔ โดยมีร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธ์ ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top