ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561


การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพกิจกรรม


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top