เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ  ศ.ดร.ประเสริฐ  ณ  นคร

นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะกรรมการบริหารฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร ผู้มีคุณูปการ ต่อวงการศึกษาและงานวิชาการในหลายสาขา อดีตเป็นผู้บริหารในฐานะปลัดทบวงมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยต่างๆ มาเป็นเวลานาน รวมถึงเป็นผู้มีคุณูปการต่อสมาคมฯ โดยในวงวิชาการได้รับการยกย่องให้เป็นปรมารจารย์ด้านไทยศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลา 14 วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน

ภาพกิจกรรม


 
 CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top