1 Mr. Charles Singh
2 คุณ กนกรัตน์ สิทธิพจน์
3 คุณ กนกวรรณ อยู่สุข
4 คุณ กนกวรรณ ปัญจะมา
5 คุณ กมลนันท์ ประภาวรารัตน์
6 คุณ กรินทร์ นนทปัทมะดุลย์
7 คุณ กฤติกา อนันต์ชัยลิขิต
8 คุณ กฤติวัฒน์ ลีวรกุล
9 คุณ กฤษฎี ทาห้วยหว้า
10 คุณ กฤษณัฎฐ์ มิตะกร
11 คุณ กันตภณ สุกิตติพร
12 คุณ กัษมา บุญญธนัง
13 คุณ กาญจนา ลีวรกุล
14 คุณ กาญจนา ลาภานิกรณ์
15 คุณ กิตติ ธีรบุตรอนันต์
16 คุณ กุณฑลีรัชต์ ฟักจันทร์
17 คุณ กุลบัญฑิต แลเล็ง
18 คุณ กุลวดี ทัศนเอกจิต
19 คุณ กุลวดี ศิลป์ประดิษฐ์
20 คุณ เกรียงศักดิ์ โรจนกิจพาณิชย์
21 คุณ แก้วมณี แซ่งฟุ้ง
22 คุณ ขวัญทิชา เหมะธุรินทร์
23 คุณ จารุนันท์ โรจนกิจพาณิชย์
24 คุณ จิตต์ สาวิตต์กุล
25 คุณ จิตติกร ประเสริฐจันทร์
26 คุณ จิราภรณ์ ฉันทสุทธิ์
27 คุณ ใจทัศนีย์ ไอน้ำทิพย์
28 คุณ ชญาดา สายะสิต
29 คุณ ชนกกุล ทัศนเอกจิต
30 คุณ ชนากานต์ วรรธอนันตชัย
31 คุณ ชรินทร์ ทัศนเอกจิต
32 คุณ ชลธิชา โหตระวารีกาญจน
33 คุณ ชลลดา ขอกลาง
34 คุณ ชัชวาล เตละวาณิชย์
35 คุณ ชัยพงศ์ พึ่งโพธิ์
36 คุณ ชัยวุธ ชัยพันธ์
37 ดร. ชัยอาทิตย์ อิ่มคำ
38 คุณ ฐิติภา ประสมสุข
39 คุณ ณัฐ พิธวณิชการ
40 คุณ ณัฐพงศ์ ตุ้ยสมุทร
41 คุณ ณัฐสุดา กิมสุวรรณ
42 คุณ ณัฐเอก ศักดิ์วีระเดชกุล
43 คุณ ณิชาภา ตั้งกุลบริบูรณ์
44 คุณ เดชาชัย ภักดีสู่สุข
45 คุณ เต็มพร จงทิวาวัฒน์
46 คุณ เตวิทย์ พันธ์กล้า
47 คุณ ถิรวัฒน์ จิตตรง
48 ดร. ทองทด วานิชศรี
49 คุณ ทักษิณา คุณมาศ
50 คุณ ทัศนา คิดสร้าง
51 คุณ ทัศราวรรณ โศภิษฐาสิทธิกุล
52 คุณ ทินกร เพชรสูงเนิน
53 คุณ เทพพิทักษ์ เกตุแก้ว
54 คุณ เทียมจันทร์ สุขเกษม
55 คุณ ธนพงศ์ กันยาปรีดากุล
56 คุณ ธนะสิทธิ์ เส็งแดงสิทธิกานต์
57 คุณ ธนาวิทย์ โชติชัยสถิย์
58 คุณ ธมกร โกจารย์ศรี
59 คุณ ธัช วัฒนสิน
60 คุณ ธัญพร ถาวรรัตน์
61 คุณ ธิดารัตน์ เส็งเจริญ
62 คุณ ธีรเดช เกลียวกลม
63 คุณ ธีรพงษ์ ชะระไสย์
64 คุณ ธีรวัฒน์ บูรณะภักดี
65 คุณ นนทัช เกื้อชาติ
66 ดร. นพรัตน์ บัวหอม
67 คุณ นภัส มโนสุดประสิทธิ์
68 คุณ นฤพล กันยาปรีดากุล
69 คุณ นวลมิตย์ โหตระวารีกาญจน
70 คุณ นัฎพงษ์ คำสุข
71 คุณ นัฐพงษ์ ประทุมยศ
72 คุณ นิชาภัทร ถาวรรัตน์
73 คุณ นิชาภา วงศ์ขวัญ
74 คุณ นิตยา สุดส่ง
75 คุณ นิติพล เทียนทองคำ
76 คุณ นิพัทธา จันย่อง
77 คุณ นิรดา ธนะพฤกษ
78 คุณ นิศารัตน์ สุวรรณสวัสดิ์
79 คุณ บัณฑารีย์ เขาจารี
80 คุณ บุญเกียรติ ตั้งจิตวิบูลย์กุล
81 คุณ ปกรณ์ ชวศิริกุลฑล
82 คุณ ปฏิภัค วรรธกทรัพย์
83 คุณ ประทีป กุณาศล
84 คุณหญิง ประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน
85 คุณ ประเวศ แสงแพชร
86 คุณ ประเสริฐศักดิ์ แสงสัทธ
87 คุณ ปราณ สุวิมลธีระบุตร
88 คุณ ปราโมทย์ จันทิมากรกุล
89 คุณ ปริญญารัตน์ ภูศิริ
90 คุณ ปรีชา เศรษฐโภคิน
91 คุณ ปรีดา พงษ์กิจศาล
92 คุณ ปวริศา จันทรสถาพร
93 คุณ ปิยนุช นาคะ
94 คุณ ปิยะนาฎ ช่วยบานยีโร
95 คุณ เปรมจิต นวลฉวี  วู
96 คุณ พจมาน เศรษฐโภคิน
97 คุณ พนนธ์ พุทธานุกรณ์
98 คุณ พนมพร ทิพย์นภาภัทร
99 คุณ พรจรินทร์ พึ่งโพธิ์
100 คุณ พรทิพย์ สิมทอง
101 คุณ พรทิพย์ ศิริเรืองสกุล
102 รศ.ดร. พรธิภา องค์คุณารักษ์
103 คุณ พรพรรณ สุริยนต์
104 คุณ พรสวรรค์ ทองเรือง
105 คุณ พริมา วาทะพุกกณะ
106 คุณ พิกริช นามวัฒน์
107 คุณ พิมพ์พจี สืบคงภิญโญ
108 คุณ พีรเชษฐ์ เชิดสถิรกุล
109 ดร. พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล
110 คุณ เพชรรุ่ง พันธุ์พิริยะ
111 คุณ เพ็ชร์วุธ บางพระ
112 คุณ เพียงนภา อินทร์อนันต์
113 คุณ ไพฑูรย์ โกเมท์
114 คุณ ไพบูลย์ วงศ์โชติสถิต
115 คุณ ภคมน สุภาพพันธ์
116 คุณ ภณิดา เสริมสกุล
117 คุณ ภวัต หล่อวัฒนา
118 คุณ ภัทรพร พงษ์ไพฑูรย์
119 คุณ ภัทรพร หินเจริญ
120 คุณ ภาคภูมิ วัชรขจร
121 คุณ ภาณุวุฒิ กองแก้ว
122 คุณ ภาวัต โรจนกิจพาณิชย์
123 คุณ ภาวิต โรจนกิจพาณิชย์
124 คุณ ภูมิพิศิษฐ์ ธนรักษ์สลากุล
125 คุณ มนสันต์ บางพระ
126 คุณ มัทนียา บุญแก้ว
127 คุณ มาลีรัตน์ ทิพย์อารักษ์วงศ์
128 คุณ มุกดา สุวรรณจรัส
129 คุณ ยศดนัย มณีโชติ
130 คุณ ยุวดี แวดวงทอง
131 คุณ รณกร มนูชีวิน
132 คุณ รพีพรรณ หนาแน่น
133 คุณ รักษิดา อติชาตการ
134 คุณ รังสี เศรษฐโภคิน
135 คุณ ราตรี เม่นประเสริฐ
136 คุณ รุ่งนภา เรืองขำ
137 คุณ รุจีรัตน์ วารินทร์สวัสดิ์
138 คุณ ลลิตภัทร บูชา
139 คุณ ลันทอง บุษราภรณ์
140 คุณ วงเดือน สามาอาพัฒน์
141 คุณ วงศ์รันย์ ฉัตรอมรวงศ์
142 คุณ วนิดา เกื้อชาติ
143 คุณ วรชาติ ดุลยเสถียร
144 คุณ วรพจนี แวดวงทอง
145 คุณ วรรณวดี เอราวรรณ์
146 คุณ วรรณาพร ศรีเบญจสุทร
147 คุณ วรวุฒิ แสงวิวัฒน์เจริญ
148 คุณ วรัญญู ไผ่งาม
149 คุณ วราพร   จินตนาวรศักดิ์
150 คุณ วราพรรณ แซ่โค้ว
151 คุณ วลัยกร รัตนเดชกุล
152 คุณ วศ์นนท์ วุฒิพฤษ์
153 คุณ วศิน ศรีบุญมี
154 คุณ วสวลักษณ์ ถาพรพาสี
155 คุณ วันชัย รัตนเดชกุล
156 คุณ วันเพ็ญ เลิศอภิรักษ์
157 คุณ วันวริศ สุวพานิช
158 คุณ วัลยา บุญญธนัง
159 คุณ วารี วงศ์ขวัญ
160 คุณ วาสนา พันอุด
161 คุณ วาสนา นะเมตตาจิต
162 คุณ วาสนา บุญเติมเต็ม
163 คุณ วิชญาดา โกมลกิจเกษตร
164 คุณ วิชัย ศิระมานะกุล
165 คุณ วิชิต ชมสุข
166 คุณ วิทยา บางแสนอ่อน
167 คุณ วิรกิตติ มิ่งโมรี
168 คุณ วิลาวัลย์ ชุ่มชื่น
169 คุณ วิไล อติชาตการ
170 คุณ วิไลวรรณ วัฒนเวชวิจิตร
171 คุณ วีณา ผ่องสวัสดิ์
172 คุณ วีรญา เต็มปีติกุล
173 คุณ วีรวัฒน์ จีรวงส์
174 คุณ วุฒิชัย บุญเจต
175 คุณ ศักดิ์ศิษฏ์ เจนกุลประสูตร
176 คุณ ศันสนีย์ นาเจริญ
177 คุณ ศิริพร วรกุลดำรงชัย
178 คุณ ศิริรัตน์ ทับทาบ
179 คุณ ศิริวรรณ สาตร์เพ็ชร์
180 คุณ ศุภชัย กิจเจริญ
181 คุณ ศุภรัตน์ ฉัตรจริยเวศน์
182 คุณ ศุภิศา ครุวรรณพัฒน์
183 คุณ สมเพชร แซ่ลี
184 คุณ สมศักดิ์ บุญยวง
185 คุณ สรวุฒิ เอราวรรณ์
186 คุณ สรสกนธ์ กิจวิบูลย์
187 คุณ สโรชา สุภีโพธิ์
188 คุณ สัญญา ศรีพงษ์พันธ์กุล
189 คุณ สายัณห์ วงศ์สงวน
190 คุณ สำราญ นุสนธิ
191 คุณ สิริกร คูณขุนทด
192 คุณ สิริมงคล กล้าปราบศึก
193 คุณ สุกฤษฎิ์ สืบแก้ว
194 คุณ สุกัญญา สีระคาม
195 คุณ สุขุม เลิศรัตน์โกศุมภ์
196 คุณ สุชาดา ศรีบุญเรือง
197 คุณ สุชาดา ประเสริฐวรพงศ์
198 คุณ สุชาติ ธนะพฤกษ
199 คุณ สุดา ภักดีสู่สุข
200 คุณ สุเทพ โสมภีร์
201 คุณ สุพร เทียนลำ
202 คุณ สุพิชชา สิทธินิสัยสุข
203 คุณ สุภาพร หงส์พิสุทธิกุล
204 คุณ สุมาลี พุ่มไพบูลย์
205 คุณ สุมินทร์ นวลชัย
206 คุณ สุรเดช ขจรไชยพฤกษ์
207 คุณ สุรพล ฉันทสุทธิ์
208 รศ.ดร. โสระยา ร่วมรังษี
209 คุณ หทัยรัตน์ ทีปประชัย
210 คุณ อธิติยา ตรึกตรง
211 คุณ อธิภัทร วรรธอนันตชัย
212 คุณ อนงค์ศรี ชวนใช้
213 คุณ อนุชิต ชาติอาชาไนย
214 คุณ อนุชิต ชวนะรานนท์
215 คุณ อนุรี อธิคุณากร
216 คุณ อภิชัย เลิศอภิรักษ์
217 คุณ อภิรักษ์ สุนทร
218 คุณ อภิวัฒน์ ฐิติโชติรัตนา
219 คุณ อภิศัก เถาหมอ
220 คุณ อมรจิตต์ งามวงศ์
221 คุณ อรนิดา อดิเทพสถิต
222 รศ.  อลิศรา มีนะกนิษฐ
223 คุณ อลิษา ทรงสิทธิ์พาณิชย์
224 คุณ อัจฉรา กุลจริยานุวัตร
225 คุณ อัญชลี อรุณรัตนากุล
226 คุณ อารยะ โหตระวารีกาญจน
227 ดร. อารยา สุนทรวิภาต
228 คุณ อำพร โง้วจันทร์
229 คุณ อิศเรศ สถาพรพาณิชย์
230 คุณ อิสร์รัชช์ ขจรรุ่งศิลป์
231 คุณ อุไรพรรณ ศิริชาติชัย
232 คุณ เอกพล ปรานกลัด
233 คุณ เอกภูมิ พงษ์กิจศาล
234 คุณ เอกรัตน์ คุ้นมาก
235 คุณ เอกวิชญ์ ไอน้ำทิพย์
236 คุณ เอกสรรค์ กิตติสท้านไตรภพ
237 คุณ เอกสิทธิ์ บุญยวง 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top