เมื่อวันพุธที่ 5 เมย 60
      นายก ส.มก.พร้อมคณะกรรมการฯได้เดินทางเข้าคารวะคณบดี อีก 3 คณะ คือ
-คณะวิทยาศาสตร์ ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว
-คณะวนศาสตร์ ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก
-คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผศ.รชด ชมภูนิช (รักษาการคณบดี)
       เพื่อแนะนำภารกิจและนโยบายของ ส.มก.ในปัจจุบัน พร้อมทั้งขอเรียนหารือในประเด็นต่อไปนี้
1) ความร่วมมือระหว่างคณะ และ ส.มก. ในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะการจัดสัมนาทางวิชาการ และการแสดงผลงานต่างๆร่วมกัน
2) การสร้างผู้ประกอบการใหม่ การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจอุตสาหรรม การจัดโครงการพี่สอนน้อง ฯลฯ
3) แนวทางในการเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยในคณะสู่การรับรู้และเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะโครงการจากหิ้งสู่ห้าง
4) การนำความรู้ในเชิงปฏิบัติไปสู่ชุมชนและสังคมให้มากขึ้น เพื่อประโยชน์ทั้งต่อเศรษฐกิจระดับรากหญ้า การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และการพัฒนาสังคมโดยรวม
5) แนวทางการร่วมมือในเรื่องต่างๆอย่างต่อเนื่อง
6) ขอคำแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อจะได้นำไปปรับปรุงเพื่อให้ "ส.มก.ก้าวไกล มหาวิทยาลัยก้าวหน้า"ต่อไป
       ท่านคณบดีทุกคณะได้จัดเต็มโดยเชิญอาจารย์หัวหน้าภาควิชาต่างๆและเจ้าหน้าที่มาร่วมประชุมเพื่อชี้แจงให้ทราบถึงภารกิจหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตสาขาต่างๆสู่สังคม  ทำให้เวลาที่ขอเข้าพบเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้น กลายเป็นคณะละชั่วโมงครึ่ง เพราะเป็นครั้งแรกที่ ส.มก. เดินสายพบคณะต่างๆเพื่อความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด
      ผมและคณะกรรมการ ส.มก. ต้องขอขอบพระคุณท่านคณบดีและคณาจารย์ทุกท่าน ที่ให้เกียรติต้อนรับคณะกรรมการฯ  ซึ่งทำให้พวกเราได้ความรู้ และได้รู้อะไรๆอีกมากมายที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเรามีและได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ทำให้พวกเรายิ่งมีความภาคภูมิใจและรักในสถาบันที่ว่าด้วยศาสตร์แห่งแผ่นดินแห่งนี้มากขึ้นๆ
       วิฑูรย์ สิมะโชคดี
          6 เม.ย. 2560


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top