สมัครสมาชิก*ต้องการ

*ต้องการ

*ต้องการ

*ต้องการ

ชาย หญิง
*ต้องการ

*ต้องการ
*ต้องการ
*ต้องการ
ประวัติการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ *ต้องการ

*ต้องการ
*ต้องการ
*ต้องการ
*ต้องการ
*ต้องการ
*ต้องการ


เอกสารแนบ *ต้องการ
ปริญญาบัตร หรือเอกสารอะไรที่ทางมหาลัยออกให้

ประเภทที่สมัคร

สมาชิกสามัญ (ผู้ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
สมาชิกวิสามัญ (ผู้ที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ศาสตราจารย์ อาจารย์ หรืออาจารย์พิเศษ ของมหาวิทยาลัย)
สมาชิกสมทบ (ผู้มีเกียรติคุณหรือทรงคุณวุฒิ)
สมาชิกทั่วไป (ชมรมหรือสมาคมอื่นที่มีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ)

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ

ที่บ้าน
ที่ทำงาน


ค่าสมัคร ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม

- ไม่เสียค่าสมัครและค่าบำรุงสมาชิก
- ค่าธรรมเนียม (เฉพาะกรณี ขอทำบัตรใหม่)