๑. ปิดรับแจ้งความประสงค์ขอแก้ไขชื่อ ในบัญชีผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. โดยผู้มีสิทธิ์ที่จะแจ้งขอแก้ไขชื่อ หลังจากที่สมาคมปิดประกาศรายชื่อ และเลขที่สมาชิกของผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว มีรายละเอียดดังนี้ คือ
๑.๑ เมื่อตรวจพบว่า ไม่ปรากฏรายชื่อของท่านในบัญชีประกาศรายชื่อ โดยที่ท่านต้องเป็นสมาชิกของ ส.มก. ก่อนวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๑.๒ เมื่อตรวจพบว่า รายชื่อของท่านที่ปรากฏอยู่ในบัญชีประกาศรายชื่อสมาคมฯ ไม่ตรงกับชื่อ – นามสกุลปัจจุบัน เนื่องจากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล

ทั้งนี้ ให้ส่งรายละเอียดเอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อ - นามสกุล มาที่สมาคมตามช่องทาง ต่อไปนี้
๑. ทางอี - เมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
๒. ทางจดหมาย ส่งที่สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๕๐ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

ไฟล์ EXCEL

B G L P V    
C H M R Y    
D J N S      
F K O T      

 


   
               

 

ปริญญาโท-ปริญญาเอก KU11 KU22 KU33 KU44 KU55 KU66
KU1 KU12 KU23 KU34 KU45 KU56 KU67
KU2 KU13 KU24 KU35 KU46 KU57 KU68
KU3 KU14 KU25 KU36 KU47 KU58 KU69
KU4 KU15 KU26 KU37 KU48 KU59 KU70
KU5 KU16 KU27 KU38 KU49 KU60 KU71
KU6 KU17 KU28 KU39 KU50 KU61 KU72
KU7 KU18 KU29 KU40 KU51 KU62 KU73
KU8 KU19 KU30 KU41 KU52 KU63 KU74
KU9 KU20 KU31 KU42 KU53 KU64 KU75
KU10 KU21 KU32 KU43 KU54 KU65 KU76
            KU77

lineLINE 

 

 

 CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top