พ.ศ. 2496
ม.ร.ว. ชวนิศนดากร วรวรรณ และนิสิตเก่ารุ่น 1-6 ได้รวมกลุ่มกันก่อตั้งสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อมุ่งหวังที่จะให้เป็นศูนย์รวมทางใจของบรรดานิสิตเก่ารุ่นต่างๆ ในการที่จะส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี ตลอดจนการประสานสัมพันธ์ของบรรดานิสิตเก่าทุกคน

พ.ศ. 2506
ในช่วงที่คุณธวัชชัย ไชยชนะ เป็นนายกสมาคมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับสมาคมไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ. 2517
ศาสตราจารย์อินทรี จันทรสถิตย์ หรือ "อาจารย์คุณหลวงอิงค์" ได้อนุญาติให้ทำการก่อสร้างอาคารลงในที่ดินของมหาวิทยาลัยฯ ในอัตราค่าเช่าปีละ 10 บาท เพื่อปรารถนาที่จะให้บรรดานิสิตเก่าได้รวมตัวกันระดมทุนในการก่อสร้างอาคารสมาคม  และ ท่านได้เป็นผู้วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2517 พร้อมทั้งมอบเงิน 100,000 บาท สบทุนการก่อสร้าง (ในปี 2527 ได้บริจาคอีก 100,000 บาท) งบประมาณการก่อสร้าง 14 ล้านบาท แต่ยังมิได้ดำเนินการก่อสร้าง

พ.ศ. 2526
ในช่วงที่ ร.ต. ประพาส ลิมปะพันธุ์ เป็นนายกสมาคม ได้กำหนดให้มีการประมูลก่อสร้างเป็นวงเงินประมูลต่ำสุด 17 ล้านบาทเศษ อีกทั้งได้จัดโครงการรณรงค์หาทุนเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการสมาคม

พ.ศ. 2531
คณะกรรมการได้กำหนดพิธีเปิดอาคารสมาคม ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531 ซึ่งเป็นวันที่สมาชิกสมาคมทุกคนภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีทรงพระกรุณาเสด็จมาเป็นองค์ประธานใน พิธีเปิด


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top