นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี
นายกสมาคม
นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล
อุปนายก
นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา
อุปนายก
 
       
 
นายปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
กรรมการ
ร้อยเอก วิศิษฎ์ ภวปัญญากุล
กรรมการ
นางบุญยา โป้บุญส่ง
กรรมการ
 
       
 
นาวาอากาศโทหญิง งามลมัย ผิวเหลือง
กรรมการ
นายธราธร เหมทิวากร
กรรมการ
นายนิพนธ์ ตันติพิริยะพงศ์
กรรมการ
 
       
 
นางสาวปภารัฐ ชูกลิ่น
กรรมการ
นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิเกียรติ
กรรมการ
นายพยุง ภัทรกุลชัย
กรรมการ
 
       
 
นางพัชรา ตัณฑยรรยง
กรรมการ
นายวรพจน์ ยศะทัตต์
กรรมการ
นายวิเชียร ไชยประดิษฐกุล
กรรมการ
 
       
   
นายวิเชียร กิจปรีชาวนิช
กรรมการ
นายสินชัย สวัสดิชัย
กรรมการ
นายเสริทสกุล คล้ายแก้ว
กรรมการ
 
       
 
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์
กรรมการ
นายอัญชลิน พรรณิภา
กรรมการ
นายชัยรัตน์ อร่ามศรี
กรรมการและฝ่ายลงทะเบียน
 
       
 
นางเตือนใจ เจริญพงษ์
กรรมการและ ประธานฝ่ายปฎิคม
นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา
กรรมการและฝ่ายสาราณียกร
นายชัย นิมากร
กรรมการและฝ่ายประธานกีฬา
 
       
 
นายศิริชัย  เจริญวุฒิลาภ
กรรมการและประธานฝ่ายหารายได้
นายรังสรรค์  เฉลิมสุข
กรรมการ และประธานฝ่ายสโมสรและพัสดุ
นายอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ
กรรมการและประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
 
       
 
นายเชิดศักดิ์  วงษ์กมลชุณห์
กรรมการและ ประธานฝ่ายสวัสดิการ
นางกัญญพัชญ์ ลิมป์คุณพงษ์
กรรมการและเหรัญญิก
นางปภาวดี เลิศเกียรติดำรงค์
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

 
       
   
นายปรแมน  พิชิตวัฒนา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายวินิจ วิริยาสิตาภรณ์
กรรมการและเลขาธิการ
   
       

 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top