บริจาค ถังดับเพลิงยี่ห้อ อิมพีเรียล ขนาด 15 lb. จำนวน 4 ถัง

บริษัท  เสถียรพลาสติค  แอนด์  ไฟเบอร์  จำกัด 28/5 หมู่ 2. ถนน รังสิต-นครนายก (คลอง 11) ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี 12110 โทร. (662) 5461802-6 แฟ็ก. (662) 5462318 โดย คุณ เสถียร ชมภูศรี วิศว. KU 32 กรรมการผู้จัดการ บริจาคถังดับเพลิง ขนาด 15 lb. ยี่ห้อ อิมพีเรียล จำนวน 4 ถัง วันที่ 1 มิถุนายน 2560 www.sathienplastic.com , www.seemok.co.th

 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top