m2562  

นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง KU.34

 • ตำแหน่ง   นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ.2562-ปัจจุบัน)
 • การศึกษา
  - ปริญญาโท ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  - ปริญญาตรี วท.บ. (ศึกษาศาสตร์ – พลศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  - หลักสูตรวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๔๒ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร (ประกาศนียบัตร และเข็มยุทธนาธิปัตย์) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
  - หลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  - หลักสูตรผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง รุ่นที่ ๗ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
     
 

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล KU.33 

 • ตำแหน่ง   นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561 - วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
 • การศึกษา
  - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  - ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
     
          

ดร.วิฑูรย์  สิมะโชคดี KU.33

 •  ตำแหน่ง   นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 - วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561)
 • การศึกษา
  - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     
 

นายสกล   มงคลธรรมากุล  KU.36

 • ตำแหน่ง นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ.2556-2560)
 • การศึกษา ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเกษตร เข้าเรียน พ.ศ.2519 - จบการศึกษา พ.ศ.2523
     
 

นายทิฆัมพร   พิศาบดินทร์  KU.31

 • ตำแหน่ง นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ.2554-2556)
 • การศึกษา ปริญญาตรี คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล เข้าเรียน พ.ศ.2514 - จบการศึกษา พ.ศ.2518
     
 

นายอนันต์ เภตรา KU.32

 • ตำแหน่ง นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ.2552-2554)
 • การศึกษา ปริญญาตรี คณะเกษตร ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร เข้าเรียน พ.ศ.2515 - จบการศึกษา พ.ศ.2519
     
 

นายสุเทพ วงศ์รื่น KU.31

 • ตำแหน่ง นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ.2550 - 2552)
 • การศึกษา ปริญญาตรี คณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล เข้าเรียน พ.ศ.2514 - จบการศึกษา พ.ศ.2518
     
 

นายศิริ ชมชาญ KU.28

 • ตำแหน่ง นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ.2544 – 2546)
 • การศึกษา ปริญญาตรี คณะเกษตร เข้าเรียน พ.ศ.2511 - จบการศึกษา พ.ศ.2515
     
 

นายชูชาติ ตันอังสนากุล KU.29

 • ตำแหน่ง นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  (พ.ศ.2542 – 2544), (พ.ศ.2546 – 2548) และ(พ.ศ.2548 - 2550) รวม 3 สมัย
 • การศึกษา ปริญญาตรี คณะเกษตร ภาควิชากีฏวิทยา เข้าเรียน พ.ศ.2512 - จบการศึกษา พ.ศ.2516
     
 

นายรัตน์ พานิชพันธ์ KU.25

 • ตำแหน่ง นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ.2538 – 2540) และ(พ.ศ.2540 - 2542) รวม 2 สมัย
 • การศึกษา ปริญญาตรี คณะเกษตร ภาควิชากีฏวิทยา เข้าเรียน พ.ศ.2508 - จบการศึกษา พ.ศ.251
     
 

ร.ต.ประพาส ลิมปะพันธุ์ KU.14

 • ตำแหน่ง นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  (พ.ศ.2526 – 2528), (พ.ศ.2528 - 2530), (พ.ศ.2530 - 2532),(พ.ศ.2532 - 2534),
  (พ.ศ.2534 - 2536) และ(พ.ศ.2536 - 2538) รวม 6 สมัย
 • การศึกษา ปริญญาตรี คณะกสิกรรมและสัตวบาล เข้าเรียน พ.ศ.2497 - จบการศึกษา พ.ศ.2502
     
 

นายจำรูญ จินดาสงวน KU.16

 • ตำแหน่ง นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ.2522 – 2524)
  การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าเรียน พ.ศ.2499 - จบการศึกษา พ.ศ.2504
  หมายเหตุ เสียชีวิต
     
 

นายสมาน พาณิชย์พงส์ KU.12

 • ตำแหน่ง นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ.2520 – 2522)
 • การศึกษา ปริญญาตรี คณะกสิกรรมและสัตวบาล เข้าเรียน พ.ศ.2495 - จบการศึกษา พ.ศ.2500
     
 

นายอวยชัย วีรวรรณ KU.12

 • ตำแหน่ง นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  (พ.ศ.2516 – 2518), (พ.ศ.2518 – 2520) และ (พ.ศ.2524 - 2526) รวม 3 สมัย
 • การศึกษา ปริญญาตรี คณะกสิกรรมและสัตวบาล เข้าเรียน พ.ศ.2495 - จบการศึกษา พ.ศ.2500
     
 

ดร.ไพโรจน์ พวงสุวรรณ KU.9

 • ตำแหน่ง นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  (พ.ศ.2510 – 2512), (พ.ศ.2512 - 2514) และ(พ.ศ.2514 - 2516) รวม 3 สมัย
 • การศึกษา ปริญญาตรี คณะกสิกรรมและสัตวบาล เข้าเรียน พ.ศ.2491 - จบการศึกษา พ.ศ.249
  หมายเหตุ เสียชีวิต
     
 

นายธวัชชัย ไชยชนะ KU.11

 • ตำแหน่ง นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ.2506 – 2508)
  และ (พ.ศ.2508 - 2510) รวม 2 สมัย
 • การศึกษา ปริญญาตรี คณะกสิกรรมและสัตวบาลเข้าเรียน พ.ศ.2494 - ไปจบจาก ม.ธรรมศาสตร์
  หมายเหตุ เสียชีวิต
     
 

รศ.ดร.พร สุวรรณวาจกกสิกิจ KU. 5

 • ตำแหน่ง นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ.2504 – 2506)
 • การศึกษา ปริญญาตรี คณะกสิกรรมและสัตวบาลเข้าเรียน พ.ศ.2488 - จบการศึกษา พ.ศ.2493
  หมายเหตุ เสียชีวิต
     
 

ศ.ม.ร.ว.ชวนิศนดากร วรวรรณ KU. 1

 • ตำแหน่ง นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ.2497 – 2504)
 • การศึกษา ปริญญาตรี คณะกสิกรรมและสัตวบาล (กส.บ) เกียรตินิยม เข้าเรียน พ.ศ.2484 - จบการศึกษา พ.ศ.2489
  หมายเหตุ สิ้นชีพิตักษัย
     

 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top