ผู้จัดการสมาคมฯ
 
 
 
  นางสาวสายทิพย์ แผนสมบูรณ์  
     
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
   
เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์
 
นางรัตติมา สุขีภาพ
 
นางสาวจันทร์เพ็ญ แถมสมดี
     
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานธุรการ
   
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานธุรการ
 

นายสุบิน รัตนะ

 

นางนิภาพร ชุมแวงวาปี

     

 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top