การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559

สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2559  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน  โดยในปีนี้มีการเลือกตั้งนายกสมาคม  ซึ่งผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม  ประจำปี  2560 - 2562  คือ  ดร.วิฑูรย์  สิมะโชคดี  นิสิตเก่า มก. รุ่นที่ 33


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top