ประชุมเรื่องความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม ส.มก.

สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายวิฑูรย์ สิมะโชคดี เชิญผู้แทนนิสิตเก่า มก. รุ่น ต่าง ๆ ประธานชมรมในสังกัด ส.มก.ประชุมเรื่อง ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม ส.มก. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมพิรุณ ชั้น 2 อาคาร ส.มก.


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top