ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายวิฑูรย์  สิมะโชคดี  นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคม  เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยมีนายกฤษณพงษ์  กีรติกร  นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เป็นประธานในการประชุม  เมื่อวันพุธที่  21  มิถุนายน  2560  ณ  ห้องประชุม 9  ชั้น 2  อาคารสารนิเทศ  50  ปี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top