กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

<pดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพิธีฝึกซ้อมผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยบัณฑิต คณะเกษตร กำแพงแสน สัตวแพทยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เทคนิคการสัตวแพทย์ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน วิทยาศาสตร์การกีฬา สถาปัตยกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top